คุณศักดิ์ชัย อุ่นจิตติกุล
  กรรมการผู้จัดการ

       เป็นโรงงานผู้ผลิตมะเขือเทศและพริก รายใหญ่ที่สุดของประเทศ ที่ได้รับรองระบบมาตรฐานสากล
และได้รับการยอมรับจากลูกค้าทั้งใน  และต่างประเทศ   ซึ่งมีพื้นที่การส่งเสริมการเพาะปลูกครอบคลุม
ในเขตจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน กว่า  10,000  - 20,000  ไร่ในแต่ละปี   ได้แก่
จังหวัดหนองคาย  จังหวัดเลย  จังหวัดนครพนม  จังหวัดสกลนคร  จังหวัดกาฬสินธุ์  จังหวัดอุดรธานี
จังหวัดขอนแก่น

       จำนวนเกษตรกรสมาชิก (Contract Farming) กว่า 5,000 - 6,000 ครอบครัว หรือประมาณ
25,000 - 30,000 คน บริษัทฯ ทำให้เกิดการจ้างงานในพื้นที่ ภาคการเพาะปลูกประมาณ 10,000  -
20,000 คน และภาคโรงงานอุตสาหกรรมประมาณ  600  -  800  คน

       ส่งออกสินค้าต่างประเทศ มีสัดส่วนกว่าร้อยละ 50 มีแนวโน้มขยายตลาดต่างประเทศได้สูงขึ้นในปี
ต่อๆไป  เนื่องจากได้รับความสนใจ  และมีความต้องการสินค้าจากต่างประเทศเพิ่มมากขึ้น  ตลาดต่าง
ประเทศได้แก่ กลุ่ม อาเชี่ยน ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ ไต้หวัน ญี่ปุ่น และในกลุ่ม EU

Welcome to

SRICHIENGMAI
INDUCTRY CO., LTD.
วิสัยทัศน์

"เป็นผู้ผลิตมะเขือเทศ และพริกรายใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้"

บริหารงานโดย : นายศักดิ์ชัย อุ่นจิตติกุล ตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ

ประเภทอุตสาหกรรม : อุตสาหกรรมการเกษตร ให้การส่งเสริมแก่เกษตรกรแบบครบวงจร
Copy right by Srichiengmai Industry Co., Ltd.